divendres, 23 de setembre de 2011

Calculadora de gelosies

En aquest link podeu calcular gelosies simples / This link allows you to calculate simple jalousies

http://www.jhu.edu/~virtlab/bridge/bridge.htm
Apreciado Jaume, tal como te he prometido estoy ya metido en el Blog y a tu disposición. Tu decidirás que preguntas y alumnos expresan dudas que yo pudiera responder. En cuanto al "timing", te anuncio que soy lento y "esquivo". Puedo tardar más de una semana en contestar una cuestión.

Un saludo de Javier López-Rey.

dilluns, 12 de setembre de 2011

12 setembre, comença el curs

Avui, 12 de setembre, comença el curs de Física I, pla 2010, a la ETS Arquitectura Barcelona. La guia docent explica, en general, com son les assignatures
http://www.etsab.upc.es/web/guiadocente/pub/2_guia-GA-2011-2012.pdf

En el grup concret de què soc responsable es desenvoluparà en 9 capítols. L'avaluació dels capítols 1 a 5 representarà el 50% i del 6 al 9 l'altre 50%.
A. -PRINCIPIS DE LA MECÀNICA. ESTÀTICA DEL SÒLID RÍGID

1. Les estructures i els materials a l’arquitectura • Observacions empíriques: Equilibri i petites deformacions.
• Models mecànics de la matèria sòlida: Partícula Puntual, Sòlid Rígid i Sòlid Elàstic.
• Equacions constitutives.
2. Estàtica de la Partícula Puntual • Lleis de Newton.
• Condicions d’equilibri estàtic.
3. Estàtica del Sòlid Rígid • Moment d’una força. Parells de forces. Equivalència de sistemes de forces. Centre de gravetat.
• Equilibri del Sòlid Rígid.
• Classificació dels suports. Forces de lligam.

B.- EQUILIBRI DE SISTEMES SÒLIDS RÍGIDS. APLICACIONS

4. Estructures planes isostàtiques • Gelosies planes isostàtiques. Forces concurrents. Mètode dels nusos.
• Anàlisi de pòrtics i marcs: Suports externs, lligams interns, Diagrama del Sòlid Lliure.
• Anàlisi de les barres individuals de pòrtics i marcs.
• Anàlisi de barres colzades d’un pòrtic mitjançant fragmentació en segments rectes.
5. Bigues rectes • Anàlisi de bigues sotmeses a forces externes transversals (concentrades i distribuïdes) i a moments externs puntuals.
• Diagrames de forces tallants i moments flectors.
• Tractament analític per trams.

6. Diagrames de pòrtics plans isostàtics • Diagrames de forces axials, forces tallants i moments flectors.

C.- PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS. ELASTICITAT

7. Propietats Mecàniques dels Materials • Assaigs de càrrega axial. Corba tensió-deformació.
• Comportament elàstic i comportament plàstic.
• Materials dúctils i materials fràgils. Rigidesa. Ductilitat. Trencament. Fatiga.
• Trencament fràgil. Porositat i teoria de Griffith.
• Tenacitat. Resiliència.
• Assaigs de duresa. Mètode de Vickers.
8. Comportament elàstic dels materials • Model del sòlid elàstic. Tensions i deformacions.
• Càrrega axial uniforme. Llei de Hooke. Mòdul d’elasticitat. Relació de Poisson. Energia emmagatzemada. Tensions en un pla oblic.
• Càrrega multiaxial. Llei de Hooke generalitzada. Mòdul d’elasticitat de volum.
• Dilatació tèrmica. Tensions d’origen tèrmic.
• Cisallament pur. Mòdul de cisallament.
• Estat general de tensió.
9. Aplicacions del comportament elàstic • Flexió pura. Distribució de tensions. Moments d’inèrcia.
• Deformació per flexió d’una barra recta. Desplaçaments i girs dels extrems. Deformada a estima.
• Torsió
• Introducció a la solució de problemes hiperestàtics. Exemples de càrrega uniaxial, multiaxial i amb variacions de temperatura.