dijous, 15 de desembre de 2011

Documentació "en net"

La documentació que hem treballat al llarg d'aquest quadrimestre serà "posada en net" i penjada en aquest website durant el segon quadrimestre

dimecres, 26 d’octubre de 2011

Segona part del curs

Avui, 26 d'Octubre, fem l'examen de la primera part del curs.
Divendres dia 28 comença la segona part. Està dedicada, sobre tot, als materials i a la introducció dels seus efectes en els càlculs:

C.- -PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS. ELASTICITAT

7. Propietats Mecàniques dels Materials
7.0 Necessitat de l’estudi dels materials. Conceptes de tensió i deformació.
7.1 Assaigs de càrrega axial. Corba tensió - deformació. Comportament elàstic i comportament plàstic.
Materials dúctils i materials fràgils. Rigidesa. Ductilitat. Trencament. Fatiga. Tenacitat. Resiliència.
7.2 Trencament fràgil. Porositat i teoria de Griffith. Assaigs de duresa. Mètode de Vickers.
7.3 Introducció a la solució de problemes hiperestàtics. Exemples de càrrega uniaxial, multi axial i amb variacions de temperatura.

8. Comportament elàstic dels materials
8.1 Model del sòlid elàstic. Tensions i deformacions.
8.2 Càrrega axial uniforme. Llei de Hooke. Mòdul d’elasticitat. Relació de Poisson. Energia emmagatzemada. Tensions en un pla oblic.
8.3 Càrrega multiaxial. Llei de Hooke generalitzada. Mòdul d’elasticitat de volum.
Dilatació tèrmica. Tensions d’origen tèrmic.
8.4 Cisallament pur. Mòdul de cisallament.
8.5 Estat general de tensió.

9. Aplicacions del comportament elàstic
9.1 Flexió pura. Distribució de tensions. Moments d’inèrcia.
9.2 Deformació per flexió d’una barra recta. Desplaçaments i girs dels extrems. Deformada a estima.
9.3 Torsió

divendres, 23 de setembre de 2011

Calculadora de gelosies

En aquest link podeu calcular gelosies simples / This link allows you to calculate simple jalousies

http://www.jhu.edu/~virtlab/bridge/bridge.htm
Apreciado Jaume, tal como te he prometido estoy ya metido en el Blog y a tu disposición. Tu decidirás que preguntas y alumnos expresan dudas que yo pudiera responder. En cuanto al "timing", te anuncio que soy lento y "esquivo". Puedo tardar más de una semana en contestar una cuestión.

Un saludo de Javier López-Rey.

dilluns, 12 de setembre de 2011

12 setembre, comença el curs

Avui, 12 de setembre, comença el curs de Física I, pla 2010, a la ETS Arquitectura Barcelona. La guia docent explica, en general, com son les assignatures
http://www.etsab.upc.es/web/guiadocente/pub/2_guia-GA-2011-2012.pdf

En el grup concret de què soc responsable es desenvoluparà en 9 capítols. L'avaluació dels capítols 1 a 5 representarà el 50% i del 6 al 9 l'altre 50%.
A. -PRINCIPIS DE LA MECÀNICA. ESTÀTICA DEL SÒLID RÍGID

1. Les estructures i els materials a l’arquitectura • Observacions empíriques: Equilibri i petites deformacions.
• Models mecànics de la matèria sòlida: Partícula Puntual, Sòlid Rígid i Sòlid Elàstic.
• Equacions constitutives.
2. Estàtica de la Partícula Puntual • Lleis de Newton.
• Condicions d’equilibri estàtic.
3. Estàtica del Sòlid Rígid • Moment d’una força. Parells de forces. Equivalència de sistemes de forces. Centre de gravetat.
• Equilibri del Sòlid Rígid.
• Classificació dels suports. Forces de lligam.

B.- EQUILIBRI DE SISTEMES SÒLIDS RÍGIDS. APLICACIONS

4. Estructures planes isostàtiques • Gelosies planes isostàtiques. Forces concurrents. Mètode dels nusos.
• Anàlisi de pòrtics i marcs: Suports externs, lligams interns, Diagrama del Sòlid Lliure.
• Anàlisi de les barres individuals de pòrtics i marcs.
• Anàlisi de barres colzades d’un pòrtic mitjançant fragmentació en segments rectes.
5. Bigues rectes • Anàlisi de bigues sotmeses a forces externes transversals (concentrades i distribuïdes) i a moments externs puntuals.
• Diagrames de forces tallants i moments flectors.
• Tractament analític per trams.

6. Diagrames de pòrtics plans isostàtics • Diagrames de forces axials, forces tallants i moments flectors.

C.- PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS. ELASTICITAT

7. Propietats Mecàniques dels Materials • Assaigs de càrrega axial. Corba tensió-deformació.
• Comportament elàstic i comportament plàstic.
• Materials dúctils i materials fràgils. Rigidesa. Ductilitat. Trencament. Fatiga.
• Trencament fràgil. Porositat i teoria de Griffith.
• Tenacitat. Resiliència.
• Assaigs de duresa. Mètode de Vickers.
8. Comportament elàstic dels materials • Model del sòlid elàstic. Tensions i deformacions.
• Càrrega axial uniforme. Llei de Hooke. Mòdul d’elasticitat. Relació de Poisson. Energia emmagatzemada. Tensions en un pla oblic.
• Càrrega multiaxial. Llei de Hooke generalitzada. Mòdul d’elasticitat de volum.
• Dilatació tèrmica. Tensions d’origen tèrmic.
• Cisallament pur. Mòdul de cisallament.
• Estat general de tensió.
9. Aplicacions del comportament elàstic • Flexió pura. Distribució de tensions. Moments d’inèrcia.
• Deformació per flexió d’una barra recta. Desplaçaments i girs dels extrems. Deformada a estima.
• Torsió
• Introducció a la solució de problemes hiperestàtics. Exemples de càrrega uniaxial, multiaxial i amb variacions de temperatura.