dimecres, 26 d’octubre de 2011

Segona part del curs

Avui, 26 d'Octubre, fem l'examen de la primera part del curs.
Divendres dia 28 comença la segona part. Està dedicada, sobre tot, als materials i a la introducció dels seus efectes en els càlculs:

C.- -PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS. ELASTICITAT

7. Propietats Mecàniques dels Materials
7.0 Necessitat de l’estudi dels materials. Conceptes de tensió i deformació.
7.1 Assaigs de càrrega axial. Corba tensió - deformació. Comportament elàstic i comportament plàstic.
Materials dúctils i materials fràgils. Rigidesa. Ductilitat. Trencament. Fatiga. Tenacitat. Resiliència.
7.2 Trencament fràgil. Porositat i teoria de Griffith. Assaigs de duresa. Mètode de Vickers.
7.3 Introducció a la solució de problemes hiperestàtics. Exemples de càrrega uniaxial, multi axial i amb variacions de temperatura.

8. Comportament elàstic dels materials
8.1 Model del sòlid elàstic. Tensions i deformacions.
8.2 Càrrega axial uniforme. Llei de Hooke. Mòdul d’elasticitat. Relació de Poisson. Energia emmagatzemada. Tensions en un pla oblic.
8.3 Càrrega multiaxial. Llei de Hooke generalitzada. Mòdul d’elasticitat de volum.
Dilatació tèrmica. Tensions d’origen tèrmic.
8.4 Cisallament pur. Mòdul de cisallament.
8.5 Estat general de tensió.

9. Aplicacions del comportament elàstic
9.1 Flexió pura. Distribució de tensions. Moments d’inèrcia.
9.2 Deformació per flexió d’una barra recta. Desplaçaments i girs dels extrems. Deformada a estima.
9.3 Torsió